Menu

DanoÁno

Fungovanie úradu BSK a jeho rozhodovanie

V oblasti fungovania úradu BSK a jeho rozhodovania chcem: 

 • Absolútne otvorená a transparentná župa:

„Neverím úradníkom, ktorí vždy dokážu vysvetľovať, ako sa veci nedajú, a ktorí sa bránia verejnej kontrole. Úradník ani politik sa nikdy nemôžu tváriť, že ho obyvatelia jeho kraja „otravujú“.“

 • zaviesť systém absolútne otvorenej a transparentnej župy, ktorá zverejňuje všetko, čo je zverejniť možné,
 • vytvoriť inštitút župného ombudsmana, za ktorým môže prísť každý obyvateľ kraja a ktorý mu pomôže riešiť jeho problémy,
 • pri všetkých zásadných rozhodnutiach viesť verejnú a odbornú participatívnu diskusiu ešte pred tým, než je sformulované samotné rozhodnutie a predložené poslancom na hlasovanie,
 • v reálnom čase on-line zverejňovať všetky zmluvy a faktúry nad 100 eur na internetovej stránke,
 • obstarávať maximum tovarov a služieb elektronickými aukciami pre zníženie korupcie,
 • nezneužívať časovú tieseň a a havarijné stavy ako zámienku pre obchádzanie transparentného obstarávania,
 • pravidelne sa stretávať s občanmi a načúvať ich problémom, aj na základe odporúčaní novozriadeného župného ombudsmana,
 • vytvoriť priamu väzbu a vzťahy medzi občanmi a ich samosprávnym krajom,
 • zriadiť protikorupčnú linku samosprávneho kraja, osobne sa stretávať s občanmi, ktorí prinesú podnety o nesprávnom alebo nekalom konaní úradníkov,
 • posilniť úlohu kraja pri výkone akcionárskych práv v podnikoch, kde vlastní majetkové účasti, a silno presadzovať záujem občanov, a nie lobistických skupín,
 • zaviesť model e-župa – všetko, čo sa dá robiť elektronicky, umiestniť na internet.

 

 • Efektívne a hospodárne nakladať s peniazmi občanov:

„V štátnej a verejnej správe sa vždy dajú veci zlepšovať, vždy sa dá šetriť. Spomedzi ostatných krajov, vzhľadom ku svojej rozlohe i príjmom, je BSK relatívne bohatým krajom – a občania to musia konečne reálne pocítiť.“

 • daňové i ostatné príjmy nepatria úradu, ale občanom, ktorí ich vytvorili, a musia preto maximálne slúžiť pre ich potreby,
 • znížiť počet politicky prepojených zamestnancov úradu, ktorý za posledné roky bezprecedentne narástol,
 • auditovať a znižovať neefektívne výdavky v oblastiach, kde Bratislavský kraj doteraz hospodáril zle v porovnaní s inými krajmi, napríklad:
  • správa a údržba komunikácií (predražené výdavky na 1 km ciest v porovnaní s inými krajmi),
  • propagácia kraja (BSK dáva na vlastnú propagáciu vyše trikrát viac, než mesto Bratislava na opravu výtlkov, a o sto tisíc eur viac, než mesto Bratislava na opravu všetkých chodníkov),
  • predražené nákupy, netransparentné opravy pod zámienkou havárií, a podobne,
 • analyzovať a porovnať technológie na budovanie ciest s tými, ktoré sú využívané v susednom Rakúsku, a za cenovo porovnateľnú či nižšiu úroveň prinášajú trvácnejšie riešenia s menej náročnou údržbou (len zníženie výdavkov na správu a údržbu komunikácií na úroveň ostatných krajov vytvára priestor na úsporu niekoľkých miliónov eur ročne).

 

 • Podporovať konkurenciu v doprave, v sociálnej i v zdravotníckej oblasti:

„Nikto vám nedokáže dať toľko, ako politici dokážu sľúbiť. A štát ani kraj sami všetko nedokážu. Vzájomná spolupráca kraja, obcí, štátu – ako navzájom, tak so súkromným sektorom musí fungovať lepšie, transparentne a v prospech občanov.“

 • transparentne prideľovať licencie,
 • dbať na posilňovanie konkurencie, nie monopolov,
 • spolupracovať i s neštátnymi subjektmi a tretím sektorom.

 

 • Zaviesť prvky priamej demokracie do fungovania kraja:

„Hoci na to politici radi a často zabúdajú, ich moc pochádza od občanov. Aj fungovanie bratislavského kraja je treba postaviť odznova a zapájať ich čo najviac do jeho rozhodnutí.“

 • postupne zavádzať a rozširovať prvky participatívneho rozpočtovania (o časti rozpočtu a využití peňazí medzi jednotlivými prioritami budú rozhodovať priamo občania kraja hlasovaním),
 • sledovať a aktívne sa zapájať do debát o významných projektoch, ovplyvňujúcich život občanov, a v prípade rozporuplných názorov uskutočňovať referendá, aj indikatívne, v ktorých rozhodnú občania.

Ďalšie moje opatrenia pre región:

Doprava a cesty

Rozvoj metropolitného regiónu

Školstvo a šport

Sociálna oblasť a zdravotníctvo

Kultúra a cestovný ruch