Menu

DanoÁno

Doprava a cesty

V oblasti dopravy a ciest sú mojimi prioritami:

 • Integrovaná doprava pre občanov celého metropolitného regiónu, ktorá zrýchli a zjednoduší ich cestu za prácou či oddychom:

„Bratislavský kraj je metropolitný región. Je tak pre Bratislavčanov, ako aj pre tisícky ľudí z okolitých miest a obcí, ktorí sa potrebujú plynulo a pohodlne dostať do mesta i z neho, s dôrazom na kvalitu, ekológiu a bezpečnosť. Nové cesty problém nikdy úplne nevyriešia, len odkladajú – systémovým riešením je len využitie koľajovej dopravy, ktorá musí byť efektívna, rýchla a pohodlná. Aby sa takto dalo pohodlne dostať vláčikom z Devínskej Novej Vsi až do Podunajských Biskupíc či Petržalky, a odtiaľ do ďalších obcí, bez prestupov a v reálnom čase.“

 • zjednotenie dopravného plánovania na úrovni mesta, kraja a štátu (ŽSR). Dnes existujú tri strategické dopravné dokumenty (Dopravný generel kraja, Dopravný generel mesta a prebiehajúca štúdia železničného uzla Bratislava) s minimálnou vzájomnou väzbou,
 • zabezpečiť financovanie pre strategický rozvoj celého dopravného systému (prepojenie vlakových a električkových trás, budovanie viacerých zastávok na vlakových tratiach na území mesta, záchytných parkovísk, zavedenie modelu mestských vlakov, ktoré sú schopné po nových tratiach premávať i na území mesta), a to formou PPP projektu,
 • zjednotenie Dopravných generelov mesta a kraja a vytvorenie základného strategického dokumentu pre rozvoj integrovanej dopravnej infraštruktúry BSK,
 • absolútna prioritizácia rozvoja integrovanej dopravy, jej rozširovanie, s cieľom podporiť mobilitu pracovnej sily v regióne,
 • intenzívne zapojenie koľajovej dopravy do systému integrovanej dopravy formou vzniku nových terminálov integrovanej dopravy (staníc) na existujúcich vlakových tratiach v meste Bratislava, tak, aby sa z okolitých obcí i z mestských častí bolo možné dopraviť bez prestupov až do centra mesta v prijateľných časových intervaloch,
 • prepojenie železnice a električky formou výstavby nového severojužného prepojenia mesta s využitím tram-trainov (súprav schopných premávky po železničnej i električkovej trati), s využitím Starého mosta (bez nutnosti výstavby tunela popod Dunaj),
 • vybudovanie železničnej stanice Filiálka ako križovatky tratí mestskej dopravy, železničnej dopravy a nových tram-trainov,
 • sprístupnenie riečnej dopravy z okolitých obcí formou pomoci pri budovaní infraštruktúry (lodná doprava z okolitých obcí po Dunaji, od Hamuliakova, cez Bratislavu, Devín, až po Hainburg – rýchlo a plynulo do centra mesta z okolitých obcí za 20 minút a prestup na miestnu dopravu), s prípadným napojením dopravy až zo Šamorína v spolupráci s TTSK, vrátane využitia tejto formy mimo dopravnej špičky pre rozvoj cestovného ruchu,
 • dostupné železničné a autobusové prepojenia aj do okolitých obcí Bratislavy, zamerané na potreby občana a sprístupnenie kultúrno-oddychových zón mimo hlavného mesta, budovanie nových regionálnych tratí na území BSK (napr. Pezinok – Smolenice či Vajnory cez Chorvátsky Grob do Pezinka),
 • odstránenie dupicít pri obsluhe územia autobusmi aj vlakmi, s kladením dôrazu na využivanejšie spoje a ušetrenie peňazí do obnovy vozového parku a výstavby nosného dopravného systému.

 

 • Zrýchlenie dopravy a zlepšenie priepustnosti ciest:

„Ľudia musia cítiť, že vlaky a autobusy sú tu pre nich a že cesty priamo pred ich domami nie sú určené pre kamióny.“

 • diaľnica bez povinného poplatku od Lozorna až po Bratislavu, čo odľahčí dopravu v súbežne umiestnených obciach,
 • urýchlenie prípravy a realizácie výstavby obchvatov miest a obcí s intenzívnou dopravou (napr. Pezinok, Modra, Rovinka, Dunajská Lužná),
 • vybudovanie kruhového objazdu pri vjazde do Ivanky pri Dunaji zo Seneckej cesty (pri OD Metro),
 • rozšírenie cesty medzi Malackami a Rohožníkom,
 • smerovanie tranzitnej dopravy na obchvaty, nie cez obytné zóny,
 • rozvoj cestnej a železničnej dopravy najmä so zreteľom na občana,
 • podpora využívania bicyklov a skútrov ako zelenšej a rýchlejšej alternatívy k autám,
 • pokračovanie v strategickom plánovaní budúceho Župného okruhu.

 

 • Podpora rozvoja ekologickej a bezpečnej dopravy:

„Bratislavský kraj dáva na svoju propagáciu vyše trikrát toľko peňazí, ako mesto Bratislava na opravy výtlkov. Patrí medzi najneefektívnejšie orgány pri údržbe ciest. Dostáva veľa peňazí, ktoré kompenzujú výber z dane z motorových vozidiel, no využíva ich na malé množstvo ciest. Kraj a mestá a obce musia preto spolupracovať, a nebáť sa i podeliť v záume občanov.“

 • bezpečné a priepustné cesty,
 • osvetlené prechody pre chodcov,
 • rozvoj riečnej osobnej dopravy po rieke Dunaj,
 • nové cyklotrasy, skutočné doplnenie existujúcich ciest o chodníky pre cyklistov (nielen formou nebezpečnej maľby na existujúcej vozovke), najmä prepojenie obvodov Bratislava 1, 2 a 3, ktoré podľa dopravných prieskumov preukazujú najvyšší podiel každodenného presun obyvateľstva medzi týmito časťami za pracovnými povinnosťami,
 • dôraz na kvalitu, opravy výtlkov, spoluprácu s mestom pri riešení kvality cestnej siete, vrátane spolupráce pri tých cestách, ktoré nepatria kraju, ale využívajú ich jeho obyvatelia.

Ďalšie moje opatrenia pre región:

Rozvoj metropolitného regiónu

Školstvo a šport

Sociálna oblasť a zdravotníctvo

Kultúra a cestovný ruch

Fungovanie úradu BSK a jeho rozhodovanie