Menu

DanoÁno

Rozvoj metropolitného regiónu

V oblasti rozvoja metropolitného regiónu chcem:

 • Skutočne koordinovať v spolupráci s mestami a obcami územný rozvoj v kraji (dopravné ťahy, územný systém ekologickej stability):

„Dobrý župan dokáže silou svojej osobnosti pôsobiť ako kvalitný mediátor a spájať mestá, obce, miestne časti na úrovni kraja pre ucelené, systémové riešenia.“

 • aktualizovať a vytvárať chýbajúce stratégie v rôznych oblastiach rozvoja kraja,
 • zlepšenie komunikácie medzi odbornými pracovníkmi územného plánovania magistrátu BA a VÚC, napríklad spoločnými stretnutiami za účasti verejnosti, zjednotením príprav zmien územných plánov do jedného termínu, a pod.,
 • v spolupráci s prihraničnými regiónmi iniciovať vytváranie podnikateľských a turistických klastrov,
 • motivovať, i finančným vstupom župy, ktorá má dostatok zdrojov, mestá a obce k spolupráci v rôznych oblastiach,
 • rokovaniami sprístupniť v čo najširšej miere územia vo Vojenskom obvode, ktoré dnes limitujú rozvoj Záhorskej oblasti,
 • využívať finančné prostriedky v prospech občanov tam, kde ich najviac potrebujú, a nie hraním sa na vlastnom piesočku (napr. transparentne príjmami kompenzujúcimi výber z cestnej dane, ktoré patria župe ale platia ich najmä obyvatelia mesta, financovať v spolupráci so samosprávou i opravy ciest, ktoré nepatria kraju, ale denne ich obyvatelia celého kraja využívajú),
 • iniciovať legislatívne zmeny, ktoré povedú k spravodlivejšiemu prerozdeľovaniu podielových daní na základe skutočného pobytu občanov, nielen registrovaného trvalého pobytu,
 • premyslenú investičnú činnosť zamerať na zvyšovanie kvality života občanov kraja, sústrediť investície na zníženie hlučnosti, životné prostredie a ochranu pred záplavami.

 

 • Investíciami podporiť rozvoj v oblasti kultúry, oddychu a turizmu:

„Župan nemá byť len údržbárom kraja, ktorý navyše i pri takej základnej veci, ako oprava výtlkov, zlyhá. Po štyroch rokoch po sebe občanom zanechám viac, než len základnú údržbu.“

 • napríklad naštartovanie obnovy najvýznamnejších kultúrnych pamiatok, aj s využitím úspešného projektu práce nezamestnaných; väčšina týchto pamiatok sa spája s rodom dedičných županov – Pálffyovcov (16. – 19. storočie), a preto sa pre účely marketingu a komunikácie ponúka využitie projektu o. z. Comitatus – „Via Pálffy“.

 

 • V rámci kompetencií strategického plánovania dbať na udržateľný rozvoj lokalít v okolí mesta Bratislavy:

„Prímestské obce pri Bratislave by sa nemali meniť na „ležatú Petržalku“, ale poskytovať svojim obyvateľom oddych a pokoj pre bývanie, s primeraným občianskym vybavením a dobrou dopravnou dostupnosťou.“

 • v spolupráci s obcami vyplniť medzeru, spôsobenú absenciou strategického dokumentu stavebného rozvoja okolitých obcí, ktorý spôsobuje problémy ako nekontrolovateľná výstavba, nekontrolovateľný výpredaj ornej pôdy na stavebné účely, prílišná hustota výstavby a domčeky nalepené jeden na druhý, absencia kanalizácie a čističiek a celková strata rázu vidieckych sídiel,
 • naprávať nedostatky v oblasti základnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti – nedostatočná kapacita predškolských, školských zariadení, absencia kultúrno-spoločenských priestorov, ihrísk a športovísk, neexistencia stacionárov pre seniorov, a podobne,
 • zabezpečiť výstavbu protihlukových stien medzi hlučnými cestami a mestskou zástavbou na území kraja,
 • v spolupráci s obcami rozvíjať sieť komunitných centier, poskytujúcich široké spektrum služieb a aktivít v danej lokalite pre občanov v mladom veku, mamy s deťmi i pre seniorov,
 • v spolupráci s mestami a obcami rozvíjať sieť nájomného bývania formou podpory súkromných investícií, napr. poskytovaním pozemkov výmenou za garanciu dlhodobých služieb sociálneho bývania, a podobne.

 

 • Zaviesť kartu výhod pre obyvateľa kraja:

„Obyvatelia Bratislavského kraja by mali cítiť výhody, ktoré život v európskom metropolitnom regióne prináša.“

 • jednotná karta obyvateľa, využiteľná ako doklad pri integrovanej doprave, pri vstupe na kultúrne podujatiach organizované na území kraja, či pri využívaní siete sociálnych zariadení.

Ďalšie moje opatrenia pre región:

Doprava a cesty

Školstvo a šport

Sociálna oblasť a zdravotníctvo

Kultúra a cestovný ruch

Fungovanie úradu BSK a jeho rozhodovanie