Menu

DanoÁno

Školstvo a šport

V oblasti školstva a športu sa zameriam na: 

 • Dôraz na kvalitu stredného školstva:

„Školstvo je priorita, ktorá nie je výdavkom, ale investíciou.“

 • odstránenie zbytočnej, rokmi narastajúcej byrokracie zo strany kraja – učiteľ má učiť a nie úradovať,
 • vyššia samostatnosť škôl a profesionálny samostatný manažment školy, nezávislý od politických rozhodnutí,
 • podpora učiteľov vo finančnej oblasti napr. špeciálne zľavy pri cestovaní do práce, nájomné byty.

 

 • Efektívne využívanie a prepájanie stredných škôl na území kraja s inými inštitúciami formou koordinácie spolupráce s mestami, obcami i vysokými školami:

„Škola nie je len miesto pre vzdelanie, ale aj pre výchovu a osobnostný rast študentov. Kvalitné vzdelanie si vyžaduje hľadieť i za plot vlastnej školy a rozvíjať najširšie spektrum aktivít v nej.“

 • prepojenie stredných odborných škôl s praxou pre lepšiu prípravu žiakov na výkon povolania – vytipovanie firiem, vytváranie klastrov, a podobne,
 • rozvoj spolupráce a spoločných programov s inštitúciami, ktoré sú prínosom pre plnohodnotné vzdelávanie na stredných školách,
 • koordinácia siete škôl a školských zariadení s mestami a obcami s dôrazom na konkurenciu medzi školami a rozmanitosť ponuky pre študentov.
 • pilotné projekty kombinovaných zariadení (napr. pri málo využitých budovách škôl spájanie sídiel materských, základných a stredných škôl, tak, aby sa čo najviac vyhovelo meniacemu sa dopytu na základe demografického vývoja, napr. nástup generácie tzv. Husákovych detí),
 • podpora rôznych projektov mimoškolských aktivít, zameraných na skrášľovanie a čistotu okolia, na rozvoj talentov, spoluprácu s profesionálnymi umelcami.

 

 • Rozvoj športu ako súčasti zdravého a vyváženého životného štýlu:

„Ak sa má šport v širšom význame slova stať pevnou súčasťou životného štýlu človeka, prvým krokom všetkých a inštitúcií musí byť snaha o vytvorenie pozitívneho postoja ľudí k tejto činnosti.“

 • sprístupňovanie športovísk pri stredných školách pre najširšiu verejnosť a mládež,
 • napomôcť zatraktívniť a spropagovať vodácke športy, pomôcť budovať vodácke trasy v starom koryte Dunaja, Malého Dunaja a Moravy tak, aby postupne vodná turistika mohla dosiahnuť úroveň cykloturistiky,
 • rozvoj siete cyklotrás, zasadenie sa o sprístupnenie ostrova Sihoť verejnosti, a nielen vybraným „papalášom“,
 • rozvoj a podpora činnosti komunitných centier,
 • transparentná schéma financovania športových klubov na úrovni kraja, s dôrazom na deti a mládež,
 • spracovanie koncepcie práce s mládežou a rozvoja športu na území samosprávneho kraja,
 • vypracovanie systému práce a podpory športových talentov na území kraja.

Ďalšie moje opatrenia pre región:

Doprava a cesty

Rozvoj metropolitného regiónu

Sociálna oblasť a zdravotníctvo

Kultúra a cestovný ruch

Fungovanie úradu BSK a jeho rozhodovanie