Menu

DanoÁno

Sociálna oblasť a zdravotníctvo

V sociálnej oblasti a v zdravotníctve plánujem: 

 • Podpora širokého spektra nových zariadení sociálnych služieb, ale aj sociálnych zariadení krízovej intervencie ako sú útulok či núdzové bývanie – najmä pre matky s deťmi v núdzi, terénnych mobilných sociálnych služieb a tiež  zariadení pre seniorov, špecializovaných zariadení a iných zariadení pre zdravotne postihnutých:

„Župa dnes nedokáže poskytovať sociálne služby všetkým občanom, ktorí ich potrebujú a majú na ne nárok. O 15 rokov stúpne počet obyvateľov v postproduktívnom veku v našom kraji o 50 %. Musíme vytvoriť podmienky pre starostlivosť o všetkých, ktorí ju nevyhnutne potrebujú a zaslúžia si ju.“

 • posilnenie a podpora poskytovania ambulantných a terénnych sociálnych služieb, aby sa zachovala čo najväčšia miera zotrvania ľudí v prirodzenom rodinnom a sociálnom prostredí, kým ich zdravotný stav nevyžaduje odbornú starostlivosť v rezidenčných službách
 • maximálna podpora činnosti agentúr domácej opatrovateľskej a agentúr domácej ošetrovateľskej služby a poskytovanie ošetrovateľských a opatrovateľských sociálnych služieb v domácom prostredí klienta,
 • v spolupráci s obcami a mestami bratislavského kraja budem presadzovať zreálnenie skutočnej ceny opatrovania v domácom prostredí, najmä vo verejnom – samosprávnom – sektore na minimálne 7 eur na hodinu, pretože zahmlievanie skutočných nákladov zlikvidovalo množstvo agentúr domácej opatrovateľskej služby a občania vnímajú túto službu ako nedostatkovú,
 • zvyšovanie úrovne a kvality sociálnych služieb poskytovaných krajom a zaistenie garancie poskytnutia týchto služieb každému, kto ich potrebuje a má na ne nárok,
 • naštartovanie projektov verejno-súkromných partnerstiev pri budovaní kapacít zariadení sociálnych služieb (poskytnutie vhodných pozemkov či budov pre investorov výmenou za zmluvne jasne stanovený záväzok sociálnej starostlivosti o obyvateľov kraja),
 • jasné a rovnocenné pravidlá financovania verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, tak, aby bola odstránená finančná diskriminácia odkázaných seniorov, ktorí sú z nedostatku miest vo verejných sociálnych zariadeniach, umiestnení u neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb,
 • podpora budovania senior-parkov (ihrísk a zázemia) pre podporu aktívneho života občanov v postproduktívnom veku a zvyšovanie viacgeneračnej spolupráce,
 • rozvoj mobilného monitorovacieho systému samostatne žijúcich seniorov,
 • zriadenie rehabilitačného strediska na pomoc ľuďom s individuálnymi potrebami, ktorý tak markantne chýba v bratislavskom kraji, v spolupráci s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti,
 • zvýšenie sumy na financovanie tlmočníckej služby na úroveň cca. 8 eur (najbohatší kraj s najvyššou koncentráciou sluchovo postihnutých ich nemôže najviac zo všetkých krajov zanedbávať),
 • zriadenie špecializovaného denného centra pre deti s poruchami reči zamerané na  diagnostiku a liečbu,
 • dôraz na kvalitu a dostupnosť služieb sociálnej siete a na transparentnosť jej poskytovania. Napríklad zverejňovanie poradovníkov na umiestnenie v sociálnych zariadeniach pre odkázaných občanov (špecializované zariadenia pre seniorov a domovy sociálnych služieb pre dospelých) na internete.

 

 • Dbať na kvalitu služieb, starostlivosť a na komunikáciu i v sociálnej oblasti:

„Kedy župan naposledy navštívil zariadenie sociálnych služieb? Nebolo náhodou len pred voľbami? A zaujímal sa o to, či sa prijímateľom sociálnych služieb páči a či sú spokojní?“

 • zavediem riadený monitoring spokojnosti prijímateľov (klientov) sociálnych služieb externým subjektom alebo priamo úradom, nie samotným zariadením,
 • odstránim notoricky známe problémy v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré trápia ich klientov – napríklad dlhodobo preležané matrace, a podobne.
 • každé zariadenie sociálnych služieb navštívim neplánovane aspoň raz do roka v rámci akcie „obed so županom“, aby som naozaj videl, ako klienti reálne žijú, ako to vyzerá, čo jedia a či im chutí, keď zariadenie sociálnych služieb nič nechystá navyše na „špeciálnu“ návštevu župana a či je poskytované jedlo chutné, alebo nie.

 

 • Otvorené financovanie sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji:

„Od otvorenej samosprávy si občan nemusí pýtať informácie prostredníctvom infozákona. Dobrá, otvorená samospráva zverejňuje na internete všetky informácie automaticky, prehľadne a bezodkladne.“

 • zavediem zverejňovanie všetkých príjmov a výdavkov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej kompetencii VÚC, ktoré sa v BSK doteraz nerealizuje, aby občania vedeli aká je reálna cena sociálnych služieb v našom kraji
 • zverejňovanie zoznamu zariadení sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je BSK, vrátane aktuálnej informácie o ich obsadenosti v reálnom čase (on-line),
 • zverejňovanie výpočtov ekonomicky oprávnených nákladov na poskytovanie sociálnych služieb poskytovaných BSK (nakoľko sa od toho odvíja nastavenie financovania všetkých poskytovateľov (verejných a neverejných) sociálnych služieb v samospráve. Podľa dostupných informácií totiž doteraz BSK maskoval skutočné náklady na zabezpečenie služieb vo svojich sociálnych zariadeniach, v snahe umelo ich znižovať o 20 – 40 %, aby neverejní poskytovatelia sociálnych služieb a najmä občania v nich umiestnení, dostali menej financií – čo je prejav preukázateľnej diskriminácie. Všetci občania BSK v núdzi majú právo na rovnocennú podporu z verejných zdrojov,
 • zabezpečím zvýšenie zdrojov do sociálnej oblasti, pretože občan v núdzi má nárok na podporu z verejných hneď, keď rozhodnutie o odkázanosti nadobudne právoplatnosť, nemôže čakať na príspevok 6 – 10 mesiacov, čo sa bežne dialo a podľa dostupných údajov až tretina odkázaných seniorov zomrela skôr, než sa dočkala podpory z BSK,
 • v prípade, že Zákon o sociálnych službách v pripravovanej novele odobrí vyplácanie príspevku pre odkázaných občanov aj v službách, ktoré doteraz platil BSK, zaväzujem sa vyplácať aj občanom umiestneným u neverejných poskytovateľov vyrovnávaciu platbu do výšky ekonomicky oprávnených nákladov,
 • podporujem zámer zvýšiť príspevok pre odkázaných občanov a naviazať ho na výšku minimálnej mzdy, keďže 75 % nákladov na sociálnu službu sú náklady na mzdy opatrovateľského a ošetrovateľského personálu,
 • v spolupráci s kompetentnými rezortmi budem podporovať a presadzovať zvýšenie miezd pre opatrovateľky a opatrovateľov v zariadení sociálnych služieb, ako aj sestier, pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, aby sme udržali aspoň súčasný personál v aktívnej službe a prípadne inšpirovali pre túto prácu aj ďalších záujemcov,
 • dôsledná kontrola poskytovateľov zdravotníckych a sociálnych služieb a zverejňovanie kontrolovaných zariadení a výsledkov kontrol

 

 • Spravodlivé poradovníky pre umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb BSK:

„Obsadzovanie miest v zariadeniach sociálnych služieb nemôže ísť divnou pyramídou, ale má sa prideľovať v transparentnom poradí klientom, ktorí oň požiadali v  konkrétnom zariadení.“

 • transparentné poradovníky pre každé zariadenie sociálnych služieb BSK pre žiadateľov o umiestnenie v konkrétnom zariadení (aby nebolo žiadateľovi ponúkané miesto v inom zariadení, než o ktoré žiadal, častokrát vzdialené od jeho blízkych a priateľov), čo je porušením ľudských práv odkázaného občana a porušenie aj Štandardov kvality sociálnych služieb, ktoré už v SR platia,
 • transparentné poradovníky zariadení BSK budú urobené tak, aby nebol porušovaný zákon o ochrane osobných údajov, ale najmä tak, aby nik nebol v poradovníku nemorálne uprednostňovaný.

 

 • Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť všetkým obyvateľom kraja:

„Zdravie nie je tovar, ale zdravotná starostlivosť je služba, ktorú župa musí poskytovať najlepšie možne.“

 • transparentnými a jasne vysvetlenými vzťahmi zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti a lekárskej služby prvej pomoci vo všetkých okresoch a pre všetkých obyvateľov samosprávneho kraja,
 • podpora konkurenčného prostredia,
 • okrem dostupnosti špičkových lekárskych pracovísk v hlavnom meste zabezpečiť i dostupnosť lokálnej siete lekárov vo všetkých väčších obciach kraja,
 • zveľadenie župnej polikliniky v Karlovej Vsi, on-line objednávací systém pre pacientov aj lekárov, koordinácia potrebných vyšetrení, aby sa skrátil čas na stanovenie diagnózy a účinnú liečbu, modernizácia čakární a spoločných priestorov polikliniky,
 • príprava podmienok pre otvorenie župných polikliník v Malackách, Stupave, Senci a Pezinku s atraktívnymi priestormi pre lekárov prvého kontaktu aj špecialistov a poskytovali dostupnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov kraja,
 • v spolupráci s MPSVR a MZ SR, budem podporovať a presadzovať povinnosť zdravotných poisťovní uhrádzať ošetrovateľské výkony v sociálnych zariadeniach, pretože je neprijateľné, aby odkázaní občania, ktorí si platili celý život zdravotné poistenie platili za ošetrovateľskú starostlivosť v čase, keď ju najviac potrebujú, opäť z vlastných zdrojov, či zdrojov svojich príbuzných.

Ďalšie moje opatrenia pre región:

Doprava a cesty

Rozvoj metropolitného regiónu

Školstvo a šport

Kultúra a cestovný ruch

Fungovanie úradu BSK a jeho rozhodovanie